معرفی کادر آموزشی

استاد کرمی کارشناسی ورزش
استاد دلی کارشناسی ریاضی
استاد عموری کارشناس ادبیات فارسی
 استاد روحانی پور کارشناسی ارشد دینی و عربی
استاد هاشمی کارشناسی حرفه و فن
استاد دالایی کاردانی ریاضی
استاد عاشوری کاردانی دینی و عربی
استاد فلیوش کاردانی اجتماعی
استاد ابراهیمی کارشناس هنر
استاد مصلحی فوق لیسانس زبان خارجه
استاد کرمانشاهی کاردانی علوم و هنر
استاد حسنی اصل کارشناسی شیمی و علوم تجربی
استاد کمائی لیسانس ادبیات
استاد قزلباش کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
استاد روحانی پور کارشناسی کامپیوتر
استاد شریفات کارشناسی تربیتی
استاد ممبینی گود اژدر کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
استاد شیبه کارشناسی ریاضی
استاد رستمی کارشناسی ارشد ادبیات
استاد نریمی سا کارشناسی ارشد معارف
استاد حجازی کارشناسی ادبیات