دبیرستان غیردولتی پسرانه دانشگاه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه امتحانی نوبت اول پایه نهم

دانلود فایل PDF برنامه امتحانی نوبت اول پایه نهم

برنامه امتحانی نوبت اول پایه هشتم

دانلود فایل PDF برنامه امتحانی نوبت اول پایه هشتم

برنامه امتحانی نوبت اول پایه هفتم

دانلود فایل PDF برنامه امتحانی پایه هفتم

برنامه امتحانی مستمر آذرماه نهم

برنامه امتحانی مستمر آذرماه هشتم

برنامه امتحانی مستمر آذرماه هفتم

برنامه کلاسی پایه نهم

برنامه کلاسی نهم یک

برنامه کلاسی نهم دو

برنامه کلاسی نهم سه

برنامه کلاسی پایه هشتم

برنامه کلاسی هشت یک

برنامه کلاسی هشت دو

برنامه کلاسی هشت سه

برنامه کلاسی پایه هفتم

برنامه کلاسی هفت یک

برنامه کلاسی هفت دو

برنامه کلاسی هفت سه

برنامه امتحانات

...