آموزش های فوق برنامه

دروس فرق برنامه :

ریاضی

علوم

زبان

عربی

روزهای پنجشنبه