معرفی کادر اداری

نام و نام خانوادگی سمت رشته
فردوس پناه مدیر ادبیات عرب
کردانی معاون حرفه و فن
شاهین زاده معاون آموزش ابتدایی
بختیاری معاون انسانی
کمائی معاون تربیت بدنی
زعیم دفتر دار علوم تجربی
آذر آزمایشگاه صنایع
نامداری معاون فناوری نرم افزار
خسروی بختیاری بهداشت برق
زنگنه کارگاه برق
کریمی مستخدم ندارد
ایزدی سرایدار حسابداری
برون مشاور مشاوره تحصیلی
جلودار بهبهانی مشاور مشاوره تحصیلی