افتخارات فرهنگی و هنری

نفر اول تاحیه و منطقه در رشته تفسیر موضوعی قرآن
محمدمهدی احمدی نفر اول منطقه و ناحیه و نفر پنجم استانی در رشته ی انشاء امام زمان (ع)
احمدرضا نصیری فر نفر دوم ناحیه درشته حفظ قرآن

افتخارات ورزشی

...

افتخارات و دستاورد ها

...